Regulamin

 

Od 1 września 2011 roku, uruchomiona została w Rymanowie gminna sieć dostępowa do Internetu.

Lokalizacja nadajników jest dostępna na stronie internet.rymanow.pl w dziale "Mapa nadajników".

Regulamin korzystania z darmowego dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Rymanów

Wszystkich użytkowników obowiązuje niniejszy Regulamin:

Postanowienia ogólne

§1

1. Operatorem bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu jest firma F.H.U. „Comp-Serwis” zwana dalej Operatorem. Dostęp jest oparty na punktach dostępu do Internetu.
Gmina Rymanów udostępnia mieszkańcom Gminy Rymanów Internet.
2. Dostęp realizowany jest za pośrednictwem urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu drogą bezprzewodowa( standard IEEE 802.11b) i łączy, zwanych dalej nadajnikami.
3. Z dostępu może korzystać każda osoba fizyczna, zameldowana na terenie Gminy Rymanów, zgodnie z przepisami prawa, zwana dalej „ Użytkownikiem”, po połączeniu z nadajnikami.

4. Warunkiem bezpłatnego korzystania z Internetu jest akceptacja niniejszego regulaminu. Tylko wtedy Abonent otrzymuje login i hasło do połączenia z siecią.
5. Do podłączenia komputera do sieci bezprzewodowej wymagane jest posiadanie karty radiowej zgodnej ze standardem 802.11b/g. Nazwy (SSID) punktów dostępowych dostępne są na stronie internet.rymanow.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Rymanów.
6. Regulamin dostępny jest pod adresem internet.rymanow.pl i obowiązuje każdego, kto podłączy się do Internetu Gminnego.
7. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od nadajników.
8. Nieznajomość Regulaminu przez Abonenta nie zwalnia go z odpowiedzialności.
9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r. i może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Dane techniczne

§ 2

1. Do odbioru Internetu potrzebne są następujące urządzenia:

a) antena pracująca w paśmie 2,4GHz,

b) karta sieciowa lub AcessPoint pracujący w paśmie 2,4GHz,

c) odbiór sygnału z jednego z nadajników, nazwy nadajników rozpoczynają się nazwą: internet.rymanow.pl

2. Parametry Internetu socjalnego:

a) prędkość transmisji maksymalnie do 256kbit/s,

b) blokowane są sieci p2p,

c) długość sesji maksymalnie do 1 godziny ( po tym czasie wymagane jest ponowne połączenie).

Uprawnienia i obowiązki Urzędu

§ 3

1. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.

2. Gmina nie pobiera opłat za korzystanie z punktu dostępowego.

3. Bezpłatny dostęp uzależniony jest od możliwości finansowych gminy, co nie wyklucza w przyszłości wprowadzenia opłat.

4. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych (w szczególności p2p).

5. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana.

6. Gmina i Operator nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń Użytkownika z infrastrukturą.

7. Gmina i Operator nie udziela pomocy dla Użytkowników sieci w zakresie nabycia i konfiguracji kart radiowych.

8. Gmina i Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika podczas korzystania z dostępu do sieci Internet oraz urządzeń do niej przyłączonych, w tym za:

a) brak dostępu do Internetu socjalnego, związane z tym opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją,

b) ujawnienie danych Użytkownika,

c) zniszczenie oprogramowania i utratę danych.

9. Gmina i Operator zastrzega sobie jednak możliwość przerw w działaniu nadajników ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe.

10. Ze względu na możliwości sprzętu i ukształtowanie terenu Gmina i Operator nie gwarantuje dostępu do sieci z każdej lokalizacji na terenie Gminy Rymanów.

11. Operator zastrzega sobie prawo do odłączenia Abonenta za działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu sieci itp.

Zobowiązania Użytkownika

§ 4

1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, nie rozpowszechniania nielegalnych treści.

2. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od wykonywania czynności mogących negatywnie wpływać na działanie infrastruktury sieciowej i urządzeń innych użytkowników.

3. Użytkownik zobowiązuje się stosować do zaleceń Operatora związanych z eksploatacją sieci.

4. Użytkownik zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia swojego komputera przed niepowołanym dostępem z zewnątrz i posiadania oprogramowania antywirusowego.

5. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe odłączony od dostępu do Internetu za działania niezgodne z prawem, zagrażające bezpieczeństwu sieci itp.

W szczególności zabrania się :

a) prób uzyskiwania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których nie jest uprawniony,

b) prób omijania zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym,

c) udostępniania oraz pobierania z sieci materiałów chronionych prawem autorskim i materiałów pornograficznych,

d) korzystania z aplikacji p2p,

e) dalszego komercyjnego udostępniania sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów itp.,

f) uruchamiania serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów dostępowych,

g) innych działań , które uznane mogą być za potencjalnie niebezpieczne.

6. Decyzję o odcięciu użytkownika podejmuje Gmina i Operator po analizie jego działań w sieci. Decyzja Operatora nie podlega negocjacji.

7. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu , Gmina i Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu wszystkich użytkowników do Internetu.